SLR´s bestyrelse.Formand Steffen Brandorff

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Madsen

Bestyrelsesmedlem Inge Mathiasen

Bestyrelsesmedlem Mie Jensen

Bestyrelsesmedlem ??

Kasserer Wagn Nielsen

Suppleant Carsten H. Petersen

Suppleant Lene Espersen

Intern revisor Ove Christiansen

Revisorsuppleant ??


Vedtægter for Stevns Lokal Radio

§ 1 Formål:

 Stevns Lokal Radio er en ikke-erhvervsdrivende forening, der har til formål at drive ikke-kommerciel lokalradio på Stevns.


§ 2 Medlemskab:

 Alle kan optages som medlemmer af foreningen. Selskaber, foreninger, erhvervsvirksomheder m.v. kan på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser optages som medlemmer.

Kontingentet betales ved indmeldelsen.

Kun medlemmer af foreningen kan producere udsendelser.


§ 3 Bestyrelsen:

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på fem til syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år. Medlemmer kan genvælges. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.

Formanden er på valg i de ulige år sammen med 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer

Kassereren er på valg i de lige år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bestyrelsessuppleanter samt en intern revisor og en suppleant for denne. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er tilstede.


§ 4 Daglig ledelse:

Bestyrelsen udpeger et programudvalg med ansvar for koordinering af programmer.

Bestyrelsen godkender og forestår indkøb. Endvidere forestår bestyrelsen arkivering, økonomi og kontakt til relevante ministerier og andre offentlige myndigheder.  Programudvalget forestår fordelingen af sendetider.

Bestyrelsen kan til enhver tid nægte sendetid til redaktioner og enkelte personer,

hvis bestyrelsen finder, at radioens ry bringes i miskredit.


§ 5 Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og

underskrevet af bestyrelsen og intern revisor.


§ 6 Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes i tiden mellem 1. marts og 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen

Finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske, når mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden,

skriftligt forlanger det. Indkaldelsesvarslet udsendes

til den lokale presse. Varslet er for ordinær generalforsamling 14 dage, for ekstraordinær 8 dage.

Det reviderede regnskab skal fremlægges på radioen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


§ 7 Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning ved formanden.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)

6.  Valg.

7.  Eventuelt.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse eller via fuldmagt.

(Kun én fuldmagt pr. tilstedeværende)

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder.

Der tilkommer hvert medlem én stemme.


§ 8. Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmed-lemmer i forening. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue, Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 9. Opløsning:

For foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer.

Foreningens aktiver skal i tilfælde af opløsning tilfalde Kræftens Bekæmpelse.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

den 15. juni 2018 

           

Dirigent                                   Formand

Steffen Brandorff                        Simon Jensen


FIND OS PÅ FACEBOOK

Stevns Lokal Radio.

Nytorv 5, 4660 Store Heddinge.